Trenbolon jakiej firmy

Dla plików dołączanych, które są określone jako #include " path-spec ", wyszukiwanie w katalogu rozpoczyna się od katalogu pliku nadrzędnego i następnie obejmującego katalogi plików nadrzędny. For include files that are specified as #include " path-spec ", directory searching begins with the directory of the parent file and then proceeds through the directories of any grandparent files. Oznacza to, że wyszukiwanie rozpoczyna się względem katalogu, który zawiera plik źródłowy, który zawiera #include dyrektywy przetwarzany. That is, searching begins relative to the directory that contains the source file that contains the #include directive that's being processed. Jeśli plik nadrzędny nie istnieje i nie znaleziono pliku, wyszukiwanie jest kontynuowane tak, jakby nazwa pliku są ujęte w nawiasy. If there is no grandparent file and the file has not been found, the search continues as if the file name were enclosed in angle brackets.

Trenbolon jakiej firmy

trenbolon jakiej firmy

Media:http://buy-steroids.org